Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển cơ bản bộ điều hợp mạng Intel® Gigabit cho FreeBSD*