Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC

Realtek* SD Card Reader Driver for NUC7CJYH and NUC7PJYH

Intel® Serial IO Driver for NUC7CJY, NUC7PJY

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Chipset Device Software for NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

BIOS Update [JYGLKCPX]

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Integrator Toolkit

Intel® VCUST Tool

Realtek* High Definition Audio Driver for NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC