Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A002R
CCATS
G171158L2
US HTS
8473301180

Thông tin PCN

99AHH4
PCN