Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology cho Linux* – Phiên bản HW 1.7

Intel® QuickAssist Technology điều khiển dành cho Windows* – Phiên bản HW 1.7