Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Windows® 10

Intel® Wireless Bluetooth® hành viên CNTT

Trình điều khiển Windows® 10 và Windows 11* Wi-Fi cho Bộ điều hợp ® Intel®

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển dành cho Quản trị viên CNTT