Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR3L4

958962
PCN | MDDS
959987
PCN | MDDS
959991
PCN | MDDS

SR3NH

960065
PCN