Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Server Configuration Utility (syscfg) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems