Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G147881
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR2Z2

951622
PCN | MDDS