Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLLZ3

954101
PCN | MDDS

SLLZ5

954103
PCN | MDDS