Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

7 Kết quả

Nguồn điện : 1300 W

Áp dụng bộ lọc

Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 24 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NPR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WF0R Bo mạch hệ thống
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFQR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R2208WF0ZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WF0R Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay