Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

1 Kết quả

Tên mã : Products formerly Union Peak

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Chassis P4304XXMUXX

  • 4U Rack or Pedestal Hệ số hình dạng
  • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
So sánh ngay