Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

10 Kết quả

Tên mã : Products formerly Buchanan Pass

Áp dụng bộ lọc

Intel® Compute Module HNS2600BPBR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® HNS2600BPSR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® HNS2600BPQR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLCR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis H2312XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis Hệ số hình dạng
 • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
 • 2130 W Nguồn điện
So sánh ngay

Intel® Server Chassis H2224XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis Hệ số hình dạng
 • 24 Hỗ trợ ổ đĩa
 • 2130 W Nguồn điện
 • 140 W TDP tối đa
So sánh ngay