Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

2 Kết quả

Tên mã : Products formerly Big Horn Peak

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Chassis R2312WFXXX

  • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
  • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis R2000WFXXX

  • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
So sánh ngay