Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

6 Kết quả

Hệ số hình dạng : 1U, Spread Core Rack

Áp dụng bộ lọc

Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R1304WF0YSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WF0R Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R1208WFQYSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFQR Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R1208WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis R1304WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis R1208WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
So sánh ngay