Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

30 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server System M20MYP1UR

 • 1U Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board MYP1USVB Bo mạch hệ thống
 • 750 W Nguồn điện
 • 150 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 250 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 400 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600BPBR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 350 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® HNS2600BPSR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 350 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® HNS2600BPQR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 250 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 350 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 250 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO Hệ số hình dạng
 • 250 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 24 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NPR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WF0R Bo mạch hệ thống
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFQR Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R1304WF0YSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WF0R Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R1208WFQYSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFQR Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R1208WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WFTR Bo mạch hệ thống
 • 1100 W Nguồn điện
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server System R2208WF0ZSR

 • 2U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
 • Intel® Server Board S2600WF0R Bo mạch hệ thống
 • 1300 W Nguồn điện
 • 205 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis H2312XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis Hệ số hình dạng
 • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
 • 2130 W Nguồn điện
So sánh ngay

Intel® Server Chassis H2224XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis Hệ số hình dạng
 • 24 Hỗ trợ ổ đĩa
 • 2130 W Nguồn điện
 • 140 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis R1304WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 4 Hỗ trợ ổ đĩa
So sánh ngay

Intel® Server Chassis R1208WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack Hệ số hình dạng
 • 8 Hỗ trợ ổ đĩa
So sánh ngay