Tất cả Bo mạch máy chủ Intel®

9 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board M10JNP2SB

 • Intel® Xeon® E Processor Được hỗ trợ
 • uATX Hệ số dạng Bo mạch
 • 95 W TDP tối đa
 • 2.0 support Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • SSI EEB (12 x 13 in) Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPSR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600STBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • SSI EEB (12 x 13 in) Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay