29 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board M10JNP2SB

 • Intel® Xeon® E Processor Được hỗ trợ
 • uATX Hệ số dạng Bo mạch
 • 95 W TDP tối đa
 • 2.0 support Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WFTR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WF0R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WFQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600STQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • SSI EEB (12 x 13 in) Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600BPSR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600BPBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600BPQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600STBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • SSI EEB (12 x 13 in) Hệ số dạng Bo mạch
 • 205 W TDP tối đa
 • 2.0 (optional) Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600TPNR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S1200SPSR

 • Intel® Xeon® Processor E3-1200 v6 Product Family Được hỗ trợ
 • uATX Hệ số dạng Bo mạch
 • 80 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S1200SPLR

 • Intel® Xeon® Processor E3-1200 v6 Product Family Được hỗ trợ
 • uATX Hệ số dạng Bo mạch
 • 80 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S1200SPOR

 • Intel® Xeon® Processor E3-1200 v6 Product Family Được hỗ trợ
 • uATX Hệ số dạng Bo mạch
 • 80 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WTTS1R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CWTR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600TP24R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CW2SR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WT2R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2/2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600TPFR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CW2R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600TPR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600KPR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600KPFR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600KPR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WTTR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2/2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CWTSR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600KPFR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600TP24SR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600KPTR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay