3 Kết quả

Hỗ trợ cấp RAID : JBOD Only

Áp dụng bộ lọc

Intel® Storage Adapter RSP3GD016J

 • Low-Profile MD2 PCIe AIC Hệ số hình dạng
 • 1024 Thiết bị hỗ trợ
 • JBOD Only Hỗ trợ cấp Raid
 • Storage Phân khúc thị trường
So sánh ngay

Intel® Storage Adapter RSP3QD160J

 • Low-Profile MD2 PCIe AIC Hệ số hình dạng
 • 1024 Thiết bị hỗ trợ
 • JBOD Only Hỗ trợ cấp Raid
 • Storage Phân khúc thị trường
So sánh ngay

Intel® Storage Module RMSP3JD160J

 • Mezzanine Module Hệ số hình dạng
 • 1024 Thiết bị hỗ trợ
 • JBOD Only Hỗ trợ cấp Raid
 • Storage Phân khúc thị trường
So sánh ngay

Đại lý bán lẻ đề xuất

kiểm tra

Tìm đại lý bán lẻ