Tất cả khối trung tâm dữ liệu Intel®

1 Kết quả

Hệ số hình dạng : Custom 6.8" x 18.9"

Áp dụng bộ lọc

Hệ thống máy chủ Intel® LTP2224R4503086

  • 2U Rack Hệ số hình dạng
  • Cloud/Datacenter Thị Trường Đích
So sánh ngay