FPGA Intel® Stratix® 10 NX với GPU

Báo cáo hội nghị này cho thấy rằng FPGA Intel® Stratix® 10 NX cung cấp hiệu năng vượt trội so với GPU Nvidia T4 và V100 cho khối lượng công việc AI theo thời gian thực. Bài báo này đã được chấp nhận tại Hội nghị Quốc tế IEEE 2020 về Công nghệ Lập trình Dạng trường (FPT).