408 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Xeon® Gold 5222 Processor (16.5M Cache, 3.80 GHz)

 • 16.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6238T Processor (30.25M Cache, 1.90 GHz)

 • 30.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 22 Lõi
 • 44 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6248 Processor (27.5M Cache, 2.50 GHz)

 • 27.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 20 Lõi
 • 40 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor (16.5M Cache, 3.80 GHz)

 • 16.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6252 Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz)

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz)

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6242 Processor (22M Cache, 2.80 GHz)

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8276 Processor (38.5M Cache, 2.20 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8276M Processor (38.5M Cache, 2.20 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8276L Processor (38.5M Cache, 2.20 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4209T Processor (11M Cache, 2.20 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor (38.5M Cache, 2.70 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor (11M Cache, 3.00 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4210 Processor (13.75M Cache, 2.20 GHz)

 • 13.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz)

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6238M Processor (30.25M Cache, 2.10 GHz)

 • 30.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 22 Lõi
 • 44 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8280M Processor (38.5M Cache, 2.70 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5218N Processor (22M Cache, 2.30 GHz)

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4214 Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz)

 • 16.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz)

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz)

 • 19.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6254 Processor (24.75M Cache, 3.10 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz)

 • 16.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5220 Processor (24.75M Cache, 2.20 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8280 Processor (38.5M Cache, 2.70 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6238L Processor (30.25M Cache, 2.10 GHz)

 • 30.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 22 Lõi
 • 44 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz)

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5218B Processor (22M Cache, 2.30 GHz)

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4215 Processor (11M Cache, 2.50 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6240L Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6238 Processor (30.25M Cache, 2.10 GHz)

 • 30.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 22 Lõi
 • 44 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8268 Processor (35.75M Cache, 2.90 GHz)

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4208 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6240M Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5220S Processor (24.75M Cache, 2.70 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay