277 Kết quả

Công nghệ Intel : Thermal Monitoring Technologies

Áp dụng bộ lọc

Intel® Xeon® E-2226G Processor (12M Cache, 3.40 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2234 Processor (8M Cache, 3.60 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2236 Processor (12M Cache, 3.40 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2244G Processor (8M Cache, 3.80 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2274G Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2246G Processor (12M Cache, 3.60 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2224 Processor (8M Cache, 3.40 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2224G Processor (8M Cache, 3.50 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2288G Processor (16M Cache, 3.70 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2278G Processor (16M Cache, 3.40 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2286G Processor (12M Cache, 4.00 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2276G Processor (12M Cache, 3.80 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1602 Processor (3M Cache, 2.50GHz)

 • 3 MB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1653N Processor (12M Cache, 2.80GHz)

 • 12 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1622 Processor (6M Cache, 2.60GHz)

 • 6 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1623N Processor (6M Cache, 2.40GHz)

 • 6 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1627 Processor (6M Cache, 2.90GHz)

 • 6 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1637 Processor (9M Cache, 2.90GHz)

 • 9 MB Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1633N Processor (9M Cache, 2.50GHz)

 • 9 MB Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-1649N Processor (12M Cache, 2.30GHz)

 • 12 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2124G Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2146G Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2176G Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2136 Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2134 Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2144G Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2174G Processor

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2104G Processor (8M Cache, 3.20 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2186G Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2126G Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® E-2124 Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-2141I Processor (11M Cache, 2.20 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-2177NT Processor (19.25M Cache, 1.90 GHz)

 • 19 MB Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-2161I Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz)

 • 16.5 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-2143IT Processor (11M Cache, 2.20 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® D-2146NT Processor (11M Cache, 2.30 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay