Tất cả bộ xử lý Intel® Xeon®

317 Kết quả

Công nghệ Intel : Intel® Transactional Synchronization Extensions

Áp dụng bộ lọc

Intel® Xeon® Gold 6328H Processor (22M Cache, 2.80 GHz)

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8380HL (Bộ nhớ đệm 38,5M, 2,90 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6328HL (Bộ nhớ đệm 22M, 2,80 GHz)

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5320H Processor (27.5M Cache, 2.40 GHz)

 • 27.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 20 Lõi
 • 40 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5318H Processor (24.75M Cache, 2.50 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8353H Processor (24.75M Cache, 2.50 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8380H Processor (38.5M Cache, 2.90 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8354H Processor (24.75M Cache, 3.10 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6348H Processor (33M Cache, 2.30 GHz)

 • 33 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Platinum 8376H Processor (38.5M Cache, 2.60 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8376HL (Bộ nhớ đệm 38,5M, 2,60 GHz)

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4210R Processor

 • 13.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4214R Processor

 • 16.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 3.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 1.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6246R Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6240R Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5220R Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4210T Processor

 • 13.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6238R Processor

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6230R Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 26 Lõi
 • 52 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6226R Processor

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6250 Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6208U Processor

 • 22 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 32 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6256 Processor

 • 33 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Silver 4215R Processor

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 5218R Processor

 • 27.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 20 Lõi
 • 40 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6258R Processor

 • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 28 Lõi
 • 56 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6248R Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 48 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Gold 6242R Processor

 • 35.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 20 Lõi
 • 40 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2275 Processor (19.25M Cache, 3.30 GHz)

 • 19.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2295 Processor (24.75M Cache, 3.00 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2265 Processor (19.25M Cache, 3.50 GHz)

 • 19.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2255 Processor (19.25M Cache, 3.70 GHz)

 • 19.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2223 Processor (8.25M Cache, 3.60 GHz)

 • 8.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2245 Processor (16.5M Cache, 3.90 GHz)

 • 16.5 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® W-2225 Processor (8.25M Cache, 4.10 GHz)

 • 8.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay