204 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,60 GHz)

 • 8 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)

 • 6 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U (4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)

 • 4 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8500Y (4M bộ nhớ đệm, lên đến 4,20 GHz)

 • 4 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • Y - Extremely low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8200Y (4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)

 • 4 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
 • Y - Extremely low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ m3-8100Y (4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,40 GHz)

 • 4 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • Y - Extremely low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-8086K Processor

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 5.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • K - Unlocked
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300

 • 8 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H

 • 8 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T

 • 6 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i9-8950HK

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • HK - High performance graphics, unlocked
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T

 • 8 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 3.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H

 • 8 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • H - High performance graphics
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U

 • 6 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U

 • 4 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U

 • 6 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U

 • 8 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700B

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400B

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500B

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700

 • 12 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.60 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay
5 Nhận xét của người dùng

Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400

 • 9 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 6 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
 • 8th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i3-8130U Processor

 • 4 MB SmartCache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.40 GHz Tần số Turbo tối đa
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i7-8709G Processor

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 8th Generation
So sánh ngay

Intel® Core™ i5-8305G Processor

 • 6 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
 • G - Includes discrete graphics on package
 • 8th Generation
So sánh ngay