Tất cả bộ xử lý Intel® Core™

1 Kết quả

Loại bộ xử lý : Embedded

Áp dụng bộ lọc

Intel® Core™ i7-6700TE Processor

  • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
  • 4 Lõi
  • 8 Luồng
  • 3.40 GHz Tần số Turbo tối đa
  • 6th Generation
So sánh ngay