12 Kết quả

Công nghệ Intel : Idle States

Áp dụng bộ lọc

Intel Atom® Processor P5942B

 • 18 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5931B

 • 13.5 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5962B

 • 27 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 24 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5921B

 • 9 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E680T

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E620

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E620T

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E640

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E640T

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E660

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E660T

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E680

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay