14 Kết quả

Công nghệ Intel : Intel® 64

Áp dụng bộ lọc

Intel Atom® Processor P5942B

 • 18 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5931B

 • 13.5 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5962B

 • 27 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 24 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5921B

 • 9 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x5-Z8330 Processor

 • 2 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x5-Z8500 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x7-Z8700 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® x5-Z8300 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3805

 • 1 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3827

 • 1 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3825

 • 1 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3845

 • 2 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3815

 • 512 KB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 1 Lõi
 • 1 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ Processor E3826

 • 1 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay