Tất cả các bộ xử lý Intel Atom®

34 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel Atom® Processor C3436L (8M Cache, 1.30 GHz)

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3338R (4M Cache, Up to 2.20 GHz)

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
 • 2.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3758R (16M Cache, 2.40 GHz)

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3558R (8M Cache, 2.40 GHz)

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5942B

 • 18 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 16 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5931B

 • 13.5 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5962B

 • 27 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 24 Lõi
 • 24 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor P5921B

 • 9 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3308

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
 • 2.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3758

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3858

 • 12 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
 • 2.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3558

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 2.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3958

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 16 Luồng
 • 2.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3750

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3808

 • 12 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
 • 2.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3538

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 2.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3950

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 16 Luồng
 • 2.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3508

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 1.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3830

 • 12 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
 • 2.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3850

 • 12 MB Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 12 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3955

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 16 Lõi
 • 16 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3708

 • 16 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 1.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C3338

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
 • 2.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Atom™ x5-Z8330 Processor

 • 2 MB L2 Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3405 Processor

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x5-Z8500 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x7-Z8700 Processor

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3130 Processor

 • 512 KB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
So sánh ngay

Intel® Atom™ x3-C3445 Processor

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2530

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2550

 • 2 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 2.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2730

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2750

 • 4 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel Atom® Processor C2350

 • 1 MB Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 2 Luồng
 • 2.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay