Bộ xử lý Intel® Tofino™ Intelligent Fabric

Tìm hiểu về các lợi ích và kiến trúc của dòng bộ xử lý mạng thông minh có thể lập trình Intel Tofino P4. Nâng cấp từ bộ chuyển mạch Ethernet chức năng cố định để đáp ứng tốt hơn nhu cầu không ngừng thay đổi của trung tâm dữ liệu trong tương lai.