Intel® Deep Insight Network Analytics Software

Xem từng gói tin đang làm gì — đến từng nano giây.

Hình dung mọi đường dẫn của gói tin

Intel® Deep Insight Network Analytics Software là giải pháp đầu tiên đáp ứng bốn sự thật nền tảng cho mọi gói trong mạng và máy chủ.

Bốn sự thật nền tảng

1. Gói tin đã đến đây bằng cách nào?

Hiểu trình tự các thiết bị mà nó đã truy cập trên đường dẫn của nó.

2. Tại sao gói tin lại ở đây?

Biết bộ quy tắc mà nó thỏa mãn ở mọi thiết bị trên đường đi.

3. Gói tin đã bị trì hoãn trong bao lâu?

Xem thời gian nó được lưu vào bộ đệm trong mỗi lần chuyển đổi — đến từng nano giây.

4. Tại sao gói tin bị trì hoãn?

Hình dung các gói, luồng và ứng dụng mà nó đã chia sẻ với mỗi hàng đợi.

Cách mạng hóa Mạng của bạn và Giám sát Hiệu suất Máy chủ

Phân tích

Quan sát mọi gói tin từ mọi bộ chuyển mạch và bộ định tuyến trong mạng và máy chủ, trong băng tần ở tốc độ đường truyền.

Diễn giải và xác định

Chạy trên các máy chủ chung và diễn giải, phân tích và xác định — trong thời gian thực — nhiều điều kiện cản trở luồng gói.

Đường cơ sở và theo dõi

Xem đường dẫn và độ trễ cho mọi gói trong mạng và máy chủ của bạn.

Phát hiện và báo cáo

Cho phép cơ chế kích hoạt thông minh, linh hoạt để phát hiện và báo cáo các sự kiện trong thời gian thực, với độ chính xác nano giây.

Theo dõi và giám sát

Xác định từng lần mất gói để biết khi nào, tại sao, ở đâu và nó đã xảy ra với ai.

Trải nghiệm Intel® Deep Insight Network Analytics Software

Giấy phép thử nghiệm có sẵn cho Intel® Deep Insight Network Analytics Software, vì vậy bạn có thể thấy giá trị của các tính năng và phát triển bằng chứng về khái niệm này trước khi mua giấy phép. Giấy phép đầy đủ sẽ cho phép bạn phát triển các giải pháp tốt hơn.

Bắt đầu

Tài nguyên

Bắt đầu

Chúng tôi sẵn sàng nói về nhu cầu mạng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Tài liệu

Đăng nhập để truy cập tài liệu dành cho các sản phẩm Bộ chuyển mạch Ethernet có thể lập trình.

Duyệt tài liệu

Tuyên bố Miễn trừ pháp lý1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.