1 Kết quả

Loại giao diện hệ thống : PCIe v1.0a (2.5 GT/s)

Áp dụng bộ lọc

Intel® 82583V Gigabit Ethernet Controller

  • Q2'09 Ngày phát hành
  • PCIe v1.0a (2.5 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • 1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Single Số cổng
So sánh ngay