2 Kết quả

Lưu trữ qua Ethernet : DCB Features

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10420

  • Q4'15 Ngày phát hành
  • PCIe Gen3 Loại giao diện hệ thống
  • 100/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10840

  • Q4'15 Ngày phát hành
  • PCIe Gen3 Loại giao diện hệ thống
  • 100/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay