11 Kết quả

Quang khắc : 28 nm

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2

 • Q3'17 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1

 • Q3'17 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller X550-AT2

 • Q4'15 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only) Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10420

 • Q4'15 Ngày phát hành
 • PCIe Gen3 Loại giao diện hệ thống
 • 100/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10840

 • Q4'15 Ngày phát hành
 • PCIe Gen3 Loại giao diện hệ thống
 • 100/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Connection X557-AT2

 • Q2'15 Ngày phát hành
 • 10GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Connection X557-AT

 • Q2'15 Ngày phát hành
 • 10GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Connection X557-AT4

 • Q2'15 Ngày phát hành
 • 10GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller X710-BM2

 • Q4'15 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller XL710-BM2

 • Q4'15 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 40/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Controller XL710-BM1

 • Q4'15 Ngày phát hành
 • PCIe v3.0 (8.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 40/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay