Intel® Ethernet 800 Series Network Adapters

(Up to 100GbE)

Sản phẩm

7 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Ethernet Network Adapter E810-2CQDA2

 • Q1'21 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE (200GbE when ports bifurcated) Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP

 • Q4'20 Ngày phát hành
 • PCIe 3.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 port - DAC Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2 for OCP 3.0

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 for OCP 3.0

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • Copper Cáp trung áp
 • SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Quad Số cổng
So sánh ngay

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2

 • Q3'20 Ngày phát hành
 • PCIe 4.0 (16 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Phương thức đi cáp
 • 100/50/25/10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Sản phẩm Intel Ethernet, với tốc độ từ 1 đến 100gbps, di chuyển dữ liệu nhanh hơn với các công nghệ và kiến trúc đổi mới phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại intel.vn/ethernet.