Intel® SSD D7-P5600 Series

Performance optimized for mixed workloads and low random write QoS with high endurance.

Read the product brief ›

Sản phẩm

3 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® SSD D7-P5600 Series (3.2TB, 2.5in PCIe* 4.0 x4, 3D3, TLC)

  • 3.2 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 4.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D7-P5600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe* 4.0 x4, 3D3, TLC)

  • 1.6 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 4.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Intel® SSD D7-P5600 Series (6.4TB, 2.5in PCIe* 4.0 x4, 3D3, TLC)

  • 6.4 TB Dung lượng
  • U.2 15mm Hệ số hình dạng
  • PCIe 4.0 x4, NVMe Giao diện
So sánh ngay

Cơ sở hạ tầng lưu trữ dành cho AI

Tăng tốc khối lượng công việc lưu trữ AI có khả năng thay đổi liên tục trong khi vẫn cải thiện hiệu suất lưu trữ là yếu tố quan trọng để khai thác tối đa giá trị của AI. Tìm hiểu cách bắt đầu xây dựng một bộ lưu trữ dữ liệu AI nhanh chóng, hiệu quả và có khả năng mở rộng.

Hiện đại hóa bộ lưu trữ của bạn để sẵn sàng cho AI