Công nghệ Intel® Double Connect (Intel® DCT)

Công nghệ Intel® Double Connect (Intel® DCT) với Thông tin đồ họa Killer Wi-Fi 6E.