Công Intel® Optane™ nghệ

Thu hẹp khoảng cách giữa bộ nhớ và lưu trữ với cách tiếp cận đa tầng. Thêm bộ Intel® Optane™ liên tục (PMem) vào DRAM để tăng dung lượng bộ nhớ và giảm chi phí cho hiệu năng tương tự. Thêm Intel Optane thể rắn (SSD) vào bộ lưu trữ flash truyền thống để cải thiện khả năng lưu trữ, giảm độ trễ và cải thiện độ bền.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.