Đồ họa thông tin dòng máy chủ Intel® M50FCP

Máy chủ chính cho khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn.

Dòng Intel® Server M50FCP là máy chủ hai khe cắm được tối ưu hiệu năng đầy đủ tính năng cho các ứng dụng thâm dụng dữ liệu.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.