Tờ thông tin một trang Chuyển dữ liệu nhiều đám mây RiverMeadow

RiverMeadow là đối tác tổng hợp toàn diện, cung cấp dịch vụ chuyển dữ liệu trên nhiều đám mây linh hoạt, giá cố định (mỗi máy ảo) và là nền tảng chuyển dữ liệu trên nhiều đám mây với các tính năng sản phẩm cao cấp để đảm bảo chuyển dữ liệu đám mây nguy cơ thấp, hiệu quả về chi phí và nhanh chóng. RiverMeadow cho phép khách hàng và đối tác chuyển an toàn bất kỳ khối lượng công việc vật lý, ảo hoặc trên nền tảng đám mây tới và giữa bất kỳ đám mây công cộng, đám mây riêng tư và đám mây kết hợp nào.