Tóm tắt Giải pháp Intel® Select dành cho giải pháp đám mây mở

Tóm tắt: Giải pháp Intel® Select cho đám mây mở cung cấp một giải pháp đầy đủ để giúp triển khai nền tảng đám mây, với OpenStack*, Ceph*, Kubernetes* và cơ sở hạ tầng mã nguồn mở khác.