Giải pháp Intel® Select cho Nutanix HCI v2

Ảnh chụp nhanh này cung cấp tổng quan nhanh về Giải pháp chung Nutanix và Intel® Select cho Nutanix, một giải pháp tối ưu hóa khối lượng công việc được xác định trước, được thiết kế để đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình đánh giá và triển khai cơ sở hạ tầng. Giải pháp đã được đánh giá nghiêm ngặt và được tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất và khả năng phản hồi của ứng dụng. Các cấu hình được đề xuất có sẵn từ nhiều OEM máy chủ và có thể hỗ trợ nhiều khối lượng công việc khác nhau, từ trung tâm dữ liệu đến biên. Một tài liệu cấu ​​trúc tham chiếu đầy đủ cũng có sẵn.