Video demo: Giải pháp O-RAN E2E chạy trên FPGA WNC Intel®

Video minh họa này giới thiệu giải pháp O-RAN toàn diện thế hệ mới nhất của WNC chạy trên FPGA Intel® Agilex™.