Video demo: Giải pháp O-RAN 4G/5G chạy trên FPGA Silicom Intel®

Video minh họa này giới thiệu SmartNIC của Silicom dành cho các đơn vị phân phối O-RAN 4G/5G.