CÁC ASIC được FPGAs sản xuất bởi Intel và có cấu trúc

Intel sản xuất FPGAs ASIC có cấu trúc mang đến khả năng dẫn đầu về sản phẩm, trải nghiệm nhà phát triển tốt nhất trong phân khúc và chuỗi cung ứng có thể dự đoán được và có khả năng phục hồi.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.