Video kiểm tra trực quan Edge AI trong sản xuất của LeapMind

Video này cho thấy bản demo của giải pháp kiểm tra trực quan Edge AI trong sản xuất bằng cách sử dụng Bộ tăng tốc AI của LeapMind và một FPGA SoC Cyclone V.