Intel® Xeon® nền tảng có bộ tăng tốc lưu trữ

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® Intel® Xeon® thế hệ thứ 4 có bộ tăng tốc tích hợp cho phép CPU giảm tải các tác vụ lưu trữ chính như mã hóa và nén cùng với chuyển động và chuyển đổi dữ liệu. Các Intel® Storage Engine này cải thiện hiệu năng cho các khối lượng công việc cụ thể và giải phóng các lõi CPU cho các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.