Tóm tắt về sản phẩm Bộ xử lý Intel® Xeon® cấp có khả năng mở rộng bảo mật

Tăng tốc độ đổi mới đồng thời giúp đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ bằng cách sử dụng Intel® Xeon® xử lý có khả năng mở rộng.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.