Tóm tắt giải pháp UPF

Intel® Xeon® xử lý có khả năng mở rộng cho phép hiệu suất cao cho việc triển khai Chức năng mặt phẳng người dùng 5G (UPF) trong khi giảm TCO. Các bộ tăng tốc tích hợp giúp tăng thông lượng và giảm độ trễ, trong khi những cải tiến trong quản lý năng lượng nâng cao cả khả năng phản hồi và hiệu quả của nền tảng.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.