Xây dựng mạng linh hoạt với bộ tăng tốc

Công cụ Mạng Intel® là những công cụ tăng tốc nhắm đến các khối lượng công việc mạng chính trực tiếp vào bộ xử lý. Cải tiến này làm giảm sự phụ thuộc vào bộ tăng tốc bên ngoài, tăng tốc xử lý dữ liệu và giải phóng chu kỳ CPU cho các khối lượng công việc mạng chính.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.