CPU di Intel® Core™ mềm thế hệ thứ 13 cho COM

Các giải pháp Neutron COM Express và COM-HPC với bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 13 mang lại hiệu suất, AI và đồ họa mạnh mẽ với tính linh hoạt trong danh mục đầu tư cho việc triển khai cấp công nghiệp.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.