CPU di động Intel® Core™ nhân tạo thế hệ thứ 13 trong robot

Các giải pháp Advantech MIO-5377 và ARK-2251 tận dụng bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 13 để kết hợp máy tính mạnh mẽ và AI vào các trường hợp sử dụng robot di động tự động (AMR) bị hạn chế về không gian và các trường hợp sử dụng kiểm tra quang học trên sàn nhà máy, đơn giản hóa con đường tiếp nhận cho khách hàng.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.